• Grant Nadácia Volkswagen Slovakia

     • Grant Nadácia Volkswagen Slovakia

      Naša škola vďaka grantu Nadácie Volkswagen Slovakia a zamestnancovi Árpádovi Mikovi získala finančné prostriedky na vybudovanie vonkajšieho fitnes centra. Mali sme možnosť zakúpiť dva cvičiace stroje. Sme nesmierne vďační, že  Nadácia VW podporila náš projekt a tým prispela k zdravšiemu životnému štýlu našich žiakov, mladých ľudí a občanov našej obce.

     • Deň matiek

     •  

      MAMA.

      Vyslov to slovo mnohokrát a povedz jej, že ju miluješ,

      pretože ona ťa milovala skôr, ako ťa uvidela.

      Pozri jej do tváre a uvidíš najúprimnejšie oči i vrásky,

      za ktorými sa skrýva starosť z obavy o teba.

      Chyť ju za ruky, pretože ona ťa nimi vždy chránila a liečila rany.

      Priviň sa k jej srdcu, pretože ono celý život bije pre teba.

      To je tvoja mama, tvoje útočisko, tvoje bezpečie.

      Mama, ktorá tu vždy bola a bude pre teba…

       

      Vážené mamičky, babičky, prababičky!

       Je dobré, že v tomto úžasne uponáhľanom svete, keď máme všetko časovo vymedzené a vyrátané, je tu sviatok, ktorý nám chce zdôrazniť: syn, dcéra je tu čas pobudnúť v blízkosti matky. Pripomenúť si jemnosť jej rúk, pripomenúť si ako s nami prežíva všetky naše úspechy i neúspechy.  Matka nám dáva miesto istoty, miesto, z ktorého sme začali objavovať svet, útočisko a záchranu. Matka ako niekto, kto je tu len pre nás, pre naše radosti a žiale. Niekto,  kto nás nehodnotí, neodsudzuje a neposudzuje, kto nás ľúbi takých akí sme a ku komu sa utiekame vo svojich najťažších, ale aj najkrajších chvíľach života.

      Milé mamičky, babičky, prababičky!

      K dnešnému sviatku Vám želám veľa zdravia, šťastia,

      vnútornú pohodu, pracovné úspechy, pokojný  život,

      v naplnení všetkých Vašich snov a nádejí.

      Prajem Vám, aby ste vždy mali koho pohladiť a aby mal kto

      pohladiť Vás. Aby ste milovali a boli milované.

      Aby ste nikdy nemali motív pre slzy, ale len pre úsmev.

      Aby ste z úst svojich detí počuli len slová ,,mama ďakujem,, .

      Aby ste rozsievali teplo, nehu, krásu a ženské dobro.

      Aby ste naučili svet milovať a nie nenávidieť.

      Aby ste boli istotou Vašich domovov a rodín.

      Aby ste boli hrdé na to, že ste ženy.

      Za všetko šťastie, za dar krásy,  osud nech

      nežným ostane k Vám navždy.

      Vám, ženám, matkám, starým mamám,Vám ženám bez

      pozlátka –Vám patrí vďaka.

       

      Daniela Gyuríková, riaditeľka

       

       

       

       

       

     • Dôležitý oznam!

     • Vážení rodičia,

      na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie predpokladáme, že po veľkonočných prázdninách  nastane zmena a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym covid automatom. Tým by sa otvorila možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni v základných školách, a to nasledovne:  

      • ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v  9. ročníku základných škôl,  
      • v prípade II. stupňa varovania v okrese by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa základných škôl prezenčnou formou vzdelávania.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má mimoriadny záujem udržať prostredie škôl bezpečné, a preto nám ponúka možnosť pravidelného PCR testovania kloktacími testami pre žiakov 2.stupňa základných škôl.

      V súvislosti s tým Vás chceme požiadať  o vyjadrenie predbežného záujmu zákonného  zástupcu o túto formu testovania,   a to odkliknutím v Elektronickej žiackej knižke „Súhlasu dotknutej osoby“ a „Zber údajov“, ktoré sú potrebné pre vykonanie testovania žiaka.

      V prípade, že neviete odkliknúť tento dokument v elektronickej žiackej knižke, prosíme Vás, aby ste sa v priebehu pondelka (29.3. 2021) do 12. 00 hod. zastavili v škole pre papierovú formu tohto dokumentu.

      O dátume testovania žiakov 2.stupňa Vás budeme včas informovať.

       

      Testovanie kloktaním je dobrovoľné. V prípade nezáujmu zákonného zástupcu o testovanie svojho dieťaťa kloktaním môže byť žiak 2. stupňa naďalej testovaný antigénovými testami.

      V prípade, že nesúhlasíte s testovaním svojho dieťaťa, nemôže nastúpiť do školy.

      Ďakujeme.

       

     • Usmernenie k hodnoteniu žiakov

     • Na základe Usmernenia MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a po odporučení členmi pedagogickej rady

      oznamujeme žiakom a rodičom

      spôsob záverečného hodnotenia žiakov jednotlivých predmetov a ročníkov školy:

      1. ročník - žiaci dostanú prílohu k vysvedčeniu so slovným hodnotením

      2. - 4. ročník - hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova, etická výchova, informatika, pracovné vyučovanie - žiaci budú hodnotení formou absolvoval(a)

      2. - 4. ročník - ostatné predmety budú hodnotené známkou

      5. - 9. ročník - hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova, etická výchova, informatika, technická výchova, mediálna výchova, regionálna výchova - žiaci budú hodnotení formou absolvoval(a)

      5. - 9. ročník - ostatné predmety budú hodnotené známkou.

      Vyššie uvedené hodnotenie je platné aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzdelávanými formou školskej integrácie.

      V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v prvom polroku dostali známku nedostatnočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, musia absolvovať komisionálne škúšky najneskôr do 31.08.2020. O termíne budú včas upovedomení.

      V čase mimoriadnej situácie  je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.08.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada. Preto prosíme žiakov, aby sa naďalej aktívne zapájali do vyučovacieho procesu.

       

     • Severe Weather Slovakia - meteorologická prednáška

     • Do galérie Severe Weather Slovakia - meteorologická prednáška boli pridané fotografie.

      Vo štvrtok dňa 27. 2. 2020 bol v našej škole výnimočný deň. Nestáva sa totiž často, aby k nám zavítal odborník od počasia. Tomáš Ralbovský k nám prišiel z Bratislavy a prostredníctvom zaujímavej prednášky nás oboznámil, ako sa predpovedá počasie, ako sa chrániť pred vetrom a inými nepriazňami počasia,  ale hlavne pred búrkou. On je totiž aj lovec búrok. Ukázal nám, ako fotí búrky tak, aby bol chránený a aby sa mu nič nestalo. Bola to naozaj zaujímavá prednáška a my sa tešíme, že sme sa opäť naučili niečo nové.