Novinky Oznamy O škole Kontakt Vedenie školy Projekty Ochrana osobných údajov

Knižnica

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Čítanie s porozumením CIR
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Infomatická výchova IFV
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Matematika MAT
Mediálna výchova MDV
Mladý záchranár MLZ
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Regionálna výchova RGV
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie S
Svet práce SEE
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2021.0.1249 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.01.2021