• Slávnostné otvorenie školského roka

     • Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a z toho plynúce obmedzenia verejných podujatí žiadame rodičov žiakov školy, aby sa slávnostného otvorenia školského roka nezúčastnili. Zúčastniť sa môžu iba rodičia žiakov prvého ročníka. Žiaci sa hneď po príchode rozídu do svojich tried, kde bude celá slávnosť prebiehať. Do budovy školy smie vojsť iba žiak s vyplnených vyhlásením o bezpríznakovosti, ktorý si vedia rodičia stiahnuť z internetu alebo vyzdvihnúť v škole.

      Tešíme sa na Vás 2. septembra o 8.00.

     • Grant Nadácia Volkswagen Slovakia

     • Grant Nadácia Volkswagen Slovakia

      Naša škola vďaka grantu Nadácie Volkswagen Slovakia a zamestnancovi Árpádovi Mikovi získala finančné prostriedky na vybudovanie vonkajšieho fitnes centra. Mali sme možnosť zakúpiť dva cvičiace stroje. Sme nesmierne vďační, že  Nadácia VW podporila náš projekt a tým prispela k zdravšiemu životnému štýlu našich žiakov, mladých ľudí a občanov našej obce.

     • Deň matiek

     •  

      MAMA.

      Vyslov to slovo mnohokrát a povedz jej, že ju miluješ,

      pretože ona ťa milovala skôr, ako ťa uvidela.

      Pozri jej do tváre a uvidíš najúprimnejšie oči i vrásky,

      za ktorými sa skrýva starosť z obavy o teba.

      Chyť ju za ruky, pretože ona ťa nimi vždy chránila a liečila rany.

      Priviň sa k jej srdcu, pretože ono celý život bije pre teba.

      To je tvoja mama, tvoje útočisko, tvoje bezpečie.

      Mama, ktorá tu vždy bola a bude pre teba…

       

      Vážené mamičky, babičky, prababičky!

       Je dobré, že v tomto úžasne uponáhľanom svete, keď máme všetko časovo vymedzené a vyrátané, je tu sviatok, ktorý nám chce zdôrazniť: syn, dcéra je tu čas pobudnúť v blízkosti matky. Pripomenúť si jemnosť jej rúk, pripomenúť si ako s nami prežíva všetky naše úspechy i neúspechy.  Matka nám dáva miesto istoty, miesto, z ktorého sme začali objavovať svet, útočisko a záchranu. Matka ako niekto, kto je tu len pre nás, pre naše radosti a žiale. Niekto,  kto nás nehodnotí, neodsudzuje a neposudzuje, kto nás ľúbi takých akí sme a ku komu sa utiekame vo svojich najťažších, ale aj najkrajších chvíľach života.

      Milé mamičky, babičky, prababičky!

      K dnešnému sviatku Vám želám veľa zdravia, šťastia,

      vnútornú pohodu, pracovné úspechy, pokojný  život,

      v naplnení všetkých Vašich snov a nádejí.

      Prajem Vám, aby ste vždy mali koho pohladiť a aby mal kto

      pohladiť Vás. Aby ste milovali a boli milované.

      Aby ste nikdy nemali motív pre slzy, ale len pre úsmev.

      Aby ste z úst svojich detí počuli len slová ,,mama ďakujem,, .

      Aby ste rozsievali teplo, nehu, krásu a ženské dobro.

      Aby ste naučili svet milovať a nie nenávidieť.

      Aby ste boli istotou Vašich domovov a rodín.

      Aby ste boli hrdé na to, že ste ženy.

      Za všetko šťastie, za dar krásy,  osud nech

      nežným ostane k Vám navždy.

      Vám, ženám, matkám, starým mamám,Vám ženám bez

      pozlátka –Vám patrí vďaka.

       

      Daniela Gyuríková, riaditeľka

       

       

       

       

       

     • Dôležitý oznam!

     • Vážení rodičia,

      na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie predpokladáme, že po veľkonočných prázdninách  nastane zmena a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym covid automatom. Tým by sa otvorila možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni v základných školách, a to nasledovne:  

      • ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v  9. ročníku základných škôl,  
      • v prípade II. stupňa varovania v okrese by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa základných škôl prezenčnou formou vzdelávania.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má mimoriadny záujem udržať prostredie škôl bezpečné, a preto nám ponúka možnosť pravidelného PCR testovania kloktacími testami pre žiakov 2.stupňa základných škôl.

      V súvislosti s tým Vás chceme požiadať  o vyjadrenie predbežného záujmu zákonného  zástupcu o túto formu testovania,   a to odkliknutím v Elektronickej žiackej knižke „Súhlasu dotknutej osoby“ a „Zber údajov“, ktoré sú potrebné pre vykonanie testovania žiaka.

      V prípade, že neviete odkliknúť tento dokument v elektronickej žiackej knižke, prosíme Vás, aby ste sa v priebehu pondelka (29.3. 2021) do 12. 00 hod. zastavili v škole pre papierovú formu tohto dokumentu.

      O dátume testovania žiakov 2.stupňa Vás budeme včas informovať.

       

      Testovanie kloktaním je dobrovoľné. V prípade nezáujmu zákonného zástupcu o testovanie svojho dieťaťa kloktaním môže byť žiak 2. stupňa naďalej testovaný antigénovými testami.

      V prípade, že nesúhlasíte s testovaním svojho dieťaťa, nemôže nastúpiť do školy.

      Ďakujeme.

       

     • Usmernenie k hodnoteniu žiakov

     • Na základe Usmernenia MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a po odporučení členmi pedagogickej rady

      oznamujeme žiakom a rodičom

      spôsob záverečného hodnotenia žiakov jednotlivých predmetov a ročníkov školy:

      1. ročník - žiaci dostanú prílohu k vysvedčeniu so slovným hodnotením

      2. - 4. ročník - hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova, etická výchova, informatika, pracovné vyučovanie - žiaci budú hodnotení formou absolvoval(a)

      2. - 4. ročník - ostatné predmety budú hodnotené známkou

      5. - 9. ročník - hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova, etická výchova, informatika, technická výchova, mediálna výchova, regionálna výchova - žiaci budú hodnotení formou absolvoval(a)

      5. - 9. ročník - ostatné predmety budú hodnotené známkou.

      Vyššie uvedené hodnotenie je platné aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzdelávanými formou školskej integrácie.

      V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v prvom polroku dostali známku nedostatnočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, musia absolvovať komisionálne škúšky najneskôr do 31.08.2020. O termíne budú včas upovedomení.

      V čase mimoriadnej situácie  je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.08.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada. Preto prosíme žiakov, aby sa naďalej aktívne zapájali do vyučovacieho procesu.

       

     • Severe Weather Slovakia - meteorologická prednáška

     • Do galérie Severe Weather Slovakia - meteorologická prednáška boli pridané fotografie.

      Vo štvrtok dňa 27. 2. 2020 bol v našej škole výnimočný deň. Nestáva sa totiž často, aby k nám zavítal odborník od počasia. Tomáš Ralbovský k nám prišiel z Bratislavy a prostredníctvom zaujímavej prednášky nás oboznámil, ako sa predpovedá počasie, ako sa chrániť pred vetrom a inými nepriazňami počasia,  ale hlavne pred búrkou. On je totiž aj lovec búrok. Ukázal nám, ako fotí búrky tak, aby bol chránený a aby sa mu nič nestalo. Bola to naozaj zaujímavá prednáška a my sa tešíme, že sme sa opäť naučili niečo nové.