Novinky Oznamy O škole Kontakt Vedenie školy Projekty Ochrana osobných údajov

 

KRITÉRIA HODNOTENIA ŽIAKOV ZŠ DUBNÍK  V 1. POLROKU ŠK. ROKU 2020/2021

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Dubníku  oznamuje zákonným zástupcom, že v zmysle Usmernenia MŠVV a Š SR zo dňa 09.12.2020 a po prerokovaní  na pedagogickej rade dňa 25.01.2021 rozhodlo o spôsobe hodnotenia  predmetov a klasifikácie predmetov za I. polrok šk. roka 2020/2021 nasledovne: Pri uzatváraní klasifikácie za 1. polrok školského roka 2020/2021 berieme do úvahy a budeme vychádzať z týchto stanovených kritérií:         

I. stupeň – klasifikované predmety (známkou) – Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, Anglický jazyk, Prírodoveda, Vlastiveda, Prvouka a Výtvarná výchova  budú hodnotené na základe:

 1.  prezenčného vyučovania (september až december 2020)
 2. spolupráce s vyučujúcim (telefonickou a mailovou formou, cez portál teams,  cez webovú stránku zsdubnik.edupage.org., videokonferenciu, osobným preberaním  materiálov a zadaných úloh,...),
 3. posudzovania objektívnych možností žiaka pripojiť sa elektronickou formou k vzdelávaniu

Ostatné predmety – Hudobná výchova, Telesná výchova, Pracovné vyučovanie, Náboženská a etická výchova a Informatika, budú hodnotené slovne, t. j. absolvoval/a, neabsolvoval/a

 Pedagogická rada sa jednohlasne dohodla, že žiakom prvého stupňa bude vydaný výpis polročného hodnotia za I. polrok šk. roka 2020/2021 v riadnom termíne, t. j. k 31. 1.2021.

 

  Žiaci II. stupňa budú hodnotení za I. polrok šk. roka 2020/21 k 31. marcu 2021.

Dištančná forma  vzdelávania je povinná pre všetkých žiakov základnej školy, taktiež je povinné aj vypracovávanie úloh zadaných od vyučujúcich. Na základe výsledkov domácej práce  budú žiaci hodnotení. V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť online vyučovania, musí zákonný zástupca o neprítomnosti informovať vyučujúceho alebo triedneho učiteľa. Pokiaľ tak neurobí, absencia žiaka nebude ospravedlnená.

 

 

Vyučovanie od 18.1. 2021

Vážení rodičia, vyučovanie od 18.1.2021 ostáva tak ako doteraz, to znamená prvý aj druhý stupeň sa naďalej vzdelávajú dištančne až do odvolania.

 

Vyučovanie od 11. 1. 2021 - ZMENY

Vážení rodičia, vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu a aktuálne prijaté opatrenia sa organizácia vyučovania na základnej škole mení nasledovne:

 • od 11. 1. 2021 prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania aj žiaci 1.stupňa základnej školy,
 • očakávaný návrat k prezenčnej forme vzdelávania žiakov 1. stupňa je 18. 1. 2021, žiakov 2. stupňa 25. 1. 2021 - tieto dátumy budú ešte prehodnocované vzhľadom na fázu Covid-automatu, v ktorej sa bude náš región nachádzať - o aktuálnom stave príprav na návrat žiakov Vás budeme priebežne informovať,
 • rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 4. 1. 2021 sa ruší Testovanie 5 pre žiakov piateho ročníka, Testovanie 9 - sa presúva na júnový termín (viac informácií nájdete na stránke ministerstva školstva).

Ďalšie dôležité informácie:

 • hodnotenie žiakov za I.polrok školského roka 2020/2021 je možné posunúť až do konca marca, hodnotenie je však možné uzatvoriť aj v riadnom termíne k 31.1.2021. Pri polročnom hodnotení budeme postupovať individuálne vzhľadom na možnosti, ktoré mali jednotliví vyučujúci a konkrétni žiaci,
 • v prípade dištančného vzdelávania žiakov 1.stupňa je možné čerpať pandemickú OČR - nárok, podmienky a postup nájdete na stránke sociálnej poisťovne,
 • triedni učitelia 1.stupňa  sa v priebehu  týchto dní  skontaktujú so zákonnými zástupcami svojich žiakov, aby dohodli spôsoby komunikácie a zaslali aktualizované rozvrhy hodín,
 • žiaci 2. stupňa majú aktualizovaný rozvrh hodín.

 

 

 

 

 

Milí žiaci, vážení rodičia, starí rodičia, drahí kolegovia!

 

 

Zdravie, pokoj, bezpečie,

nech voľnosť sa nám prepečie.

Slnko,more, lyže,hory,

nech odídu nočné mory.

Lásku, úsmev, objatia,

možno aj slzy dojatia.

 

Aj v tejto výnimočnej a  ťažkej situácii Vám prajem požehnané vianočné sviatky, v novom roku veľa veľa zdravia, šťastia, úspechov, radosti a lásky. Nech zdravie zvíťazí nad chorobou a láska nad nenávisťou.

 

Daniela Gyurikova, riaditeľka

 

 

 

OZNAM K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

 

Oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom školy, že otvorenie šk. roka 2020/201 sa uskutoční dňa 2. 9. 2020 o 8. 00 hod. Hromadné slávnostné otvorenie šk. roka sa neuskutoční, žiaci 2. až 9. ročníka budú mať otvorenie vo svojich triedach samostatne. Vstup do budovy  je  iba v rúškach a bez doprovodu zákonných zástupcov.

Výnimku majú žiaci prvého ročníka, ktorí prídu na otvorenie šk. roka výhradne len v sprievode zákonných zástupcov (otec alebo matka).

Zákonní zástupcovia musia vyplniť dotazník a čestné vyhlásenie, s ktorými žiaci prídu na otvorenie školského roka. Bez týchto príloh nebude možné nastúpiť do školy.

Obidve prílohy je možné stiahnuť na stránke školy v sekcii Tlačivá. V prípade, že nemáte možnosť vytlačiť prílohy, máte možnosť si tieto tlačivá vyzdvihnúť v základnej škole od 25. 8. do 28. 8. v čase od 8. 00 hod. do 15. 00 hod.

 

DEŇ RODINY

Starosta obce Dubník, obecné zastupiteľstvo v Dubníku a vedenie ZŠ s MŠ Dubník Vás srdečne pozývajú na tradičnú akciu: „Deň rodiny“, ktorá sa uskutoční dňa 29.augusta 2020 v areáli základnej školy s materskou školou  so začiatkom o 9.00 hodine.

Program :

9:00 - Slávnostné otvorenie Dňa rodiny

9:20 - 13:00 -  Športové, vedomostné a zábavné súťaže a aktivity rodín, maľovanie na  tvár, minigolf, interaktívny hrací systém (streľba z pištolí, streľba z luku, hádzanie lopty), elektrické chodiace zvieratká.

Počas akcie bude pristavený vláčik, ktorý Vás prevedie našou obcou.

13:00 - Občerstvenie /posúchy pečené v peci, grilované špeciality, cukrová vata /.

14:00 - Vyhodnotenie súťaží

15:00 -  Ukončenie Dňa  rodiny

 

 

 

Tretia júnová nedeľa je venovaná všetkým otcom. 

Nikto nemôže poprieť skutočnosť, že atmosféru šťastnej rodiny dotvára aj otecNapriek tomu, že nerodili, mnohí nosili svoje deti na rukách od narodenia, čítali im rozprávky, pomáhali mamičke pri starostlivosti i kŕmení, aby neskôr, keď dieťa trošku povyrastie, boli pre ne mužským vzorom.

 Otec ako symbol pevnosti a istoty, ktorý na svoje chlapské ramená ukladá všetky problémy a ťažkosti. Otec, ktorý dokáže poradiť a usmerniť. Šťastná rodina vidí v otcovi  osobnosť, ktorá nesie zodpovednosť a reprezentuje rodinu pred spoločnosťou a svetom.

 

 

Milí oteckovia! Už od malička  zahŕňate svoje deti láskou, nehou a opaterou. Snažíte sa ich chrániť pred všetkým zlým, čo by ich mohlo postihnúť. Ste ich opornými bodmi a  keď zakopnú, tak vy im podáte svoju pomocnú ruku. Ste veľmi dôležití v každej etape života vašich detí. 

Dovoľte mi, zaželať Vám k Vášmu sviatku veľa zdravia, šťastia, lásky a radosti z Vašich detí.

 

 

 

 

 

Drahé mamičky, babičky, prababičky!

 

Dovoľte mi,aby som sa k Vám prihovorila pri príležitosti Dňa matiek aspoň takouto formou.

 

MAMA- to najkrajšie, čarovné slovo, ktoré vieme vysloviť ešte prv než začneme chodiť. Mama, ktorá nám dala to najcennejšie – život.

Mama je pre každého z nás najkrajšia bytosť na svete.  Má len jedno srdce, v ktorom je však dosť miesta pre lásku, ktorú môže prijímať či rozdávať všetkým, čo o ňu stoja. Má len dve ruky, ale objíma všetkých. Lásku, ktorú nám dáva a celý život rozdáva, prijímame s takou samozrejmosťou ako každodenný chlieb. Matka nás učí milovať druhých, všímať si ľudí okolo seba, nebyť ľahostajným voči ich bolestiam. Učí nás prijímať životné situácie. Taká je alebo bola naša drahá mama,ktorá vie a vedela nekonečne ľúbiť. Láska matky je trpezlivá, je dobrotivá, nie je sebecká. Láska matky, nikdy neumiera.

 Keď hovoríme o matkách, musíme hovoriť i o deťoch a otcoch. Všetci spolu tvoria rodinu. Kiež sú naše rodiny dobrými stromami, ktoré rodia dobré ovocie. Po ovocí poznáte stromy, podľa šľachetnosti zasa nás ľudí, naše drahé matky a naše rodiny.

K dnešnému sviatku Vám želám veľa zdravia, šťastia,vnútornú pohodu, pokojný a dlhý život, naplnenie všetkých vašich snov a nádejí. Prajem Vám , aby ste vždy mali koho pohladiť a aby mal kto pohladiť Vás. Aby ste milovali a boli milované. Aby ste nikdy nemali dôvod pre slzy, ale len pre úsmev. Aby ste z úst svojich detí počuli len slová: „Mama,ďakujem“. Aby ste rozsievali teplo, nehu, krásu a ženské dobro. Aby ste naučili svet milovať a nie nenávidieť. Aby ste boli istotou vašich domovov a rodín, aby ste boli hrdé na to, že ste matky. Ďakujeme za jedinečnosť, ďakujeme za život, ďakujeme za lásku.  ĎAKUJEME ZA VŠETKO!

 

Daniela Gyuríková, riaditeľka ZŠ s MŠ Dubník

Na základe Usmernenia MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a po odporučení členmi pedagogickej rady

oznamujeme žiakom a rodičom

spôsob záverečného hodnotenia žiakov jednotlivých predmetov a ročníkov školy:

1. ročník - žiaci dostanú prílohu k vysvedčeniu so slovným hodnotením

2. - 4. ročník - hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova, etická výchova, informatika, pracovné vyučovanie - žiaci budú hodnotení formou absolvoval(a)

2. - 4. ročník - ostatné predmety budú hodnotené známkou

5. - 9. ročník - hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova, etická výchova, informatika, technická výchova, mediálna výchova, regionálna výchova - žiaci budú hodnotení formou absolvoval(a)

5. - 9. ročník - ostatné predmety budú hodnotené známkou.

Vyššie uvedené hodnotenie je platné aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzdelávanými formou školskej integrácie.

V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v prvom polroku dostali známku nedostatnočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, musia absolvovať komisionálne škúšky najneskôr do 31.08.2020. O termíne budú včas upovedomení.

V čase mimoriadnej situácie  je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.08.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada. Preto prosíme žiakov, aby sa naďalej aktívne zapájali do vyučovacieho procesu.

 

 

Oznam

Oznamujeme rodičom žiakov 9. ročníka, že 4.5.2020 medzi 10:00 a 12:00 bude možné si prísť po zápisný lístok a prihlášky. Žiadame rodičov, s ktorými nebolo možné sa spojiť telefonicky, aby sa dostavili v daný deň osobne. Treba dodržiavať všetky hygienické opatrenia a priniesť si vlastné pero.

Ďakujeme

OZNAM

Oznamujeme rodičom žiakov 9. ročníka, s ktorými sa nepodarilo skontaktovať 20. apríla, že ďalší termín bude v pondelok 27.04.2020 medzi 10:00 a 12:00. V tomto čase bude možné si prísť po zápisný lístok a prihlášky. Treba dodržiavať všetky hygienické opatrenia a priniesť si vlastné pero.

Ďakujeme

Dôležitý oznam!

Prosíme zákonných zástupcov žiakov 9. ročníka, aby svoje telefónne čísla aj s menom žiaka a zákonného zástupcu poslali čo najskôr na emailovú adresu školy. V pondelok dňa 20. apríla 2020 bude každého kontaktovať pani učiteľka Horňáková kvôli prihláškam na stredné školy.

Ďakujeme!

 

 

 

 

 

 

 

Vážení pedagógovia!

Z  príležitosti Vášho  sviatku Dňa učiteľov sa na Vás obraciam aj v týchto ťažkých chvíľach,  aspoň takýmto spôsobom ,svojím krátkym príhovorom. Ste pedagógovia, ale hádam bližšie je pre každého, ak poviem, ste učitelia v tom najširšom a najlepšom zmysle slova.

Profesia učiteľa je jednou z najvznešenejších a najušľachtilejších profesií. Zahŕňa v sebe povinnosť, potrebu a chcenie odovzdávať novej generácii po tisícročia nazbierané poznanie a životné skúsenosti o tomto svete, s cieľom nielen ho spoznať pre prežitie, ale urobiť ho i lepším a dokonalejším, aby život prinášal viac radostí ako starostí, viac lásky ako nenávisti, viac dobra ako zla.

Dovoľte mi, aby som sa Vám  v mene svojom poďakoval za Vašu prácu v prospech našej základnej a materskej školy i obce , za Vašu ochotu pomôcť a poradiť, obetu a v neposlednom rade za Vaše podnetné myšlienky a nápady.

Vážení pedagógovia, vybrali ste si veľmi náročné povolanie. Napriek všetkému, čo ho robí zložitým, náročným a neľahkým, ba niekedy aj nevďačným a nie celkom doceneným, zostali ste mu dodnes verní. Je to však potvrdením toho, že úlohu učiteľa nevnímate len ako zamestnanie, ale predovšetkým ako svoje poslanie. Zasluhujete si tak veľkú vďačnosť zo strany Vašich žiakov, ich rodičov, zriaďovateľa a štátu, žiaľ, nie vždy je tomu tak. Úprimne prechovávam k Vám úctu, spolu s tými, ktorí si vedia vážiť prácu učiteľa.

Zo srdca Vám prajem dobré zdravie, veľa radosti z práce a z dosiahnutých výsledkov, pozorných a premýšľavých žiakov a dobré a podnetné prostredie na ďalšie Vaše tvorivé aktivity.

Žili sme dobu, keď sme prestávali  mať úctu voči učiteľom. Možno nás táto situácia, v ktorej sa nachádzame,  naučí vážiť si viac povolanie pedagóga zo strany žiakov, rodičov i celej našej spoločnosti.

Želám si, aby sa táto situácia, ktorú prežívame, čím skôr pominula a aby sme sa všetci spolu s Vami i žiakmi ZŠ s MŠ Dubník čo najskôr stretli aj osobne.

 

Z celého srdca Vám ešte raz ďakujem a pozdravujem každého.

 

Ing. Jozef Ostrodický

starosta obce Dubník

 

  OZNAM O PREDĹŽENÍ PRERUŠENIA VYUČOVANIA

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID - 19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach do odvolania!

 

Pre školský rok 2019/2020 sa ruší  Testovanie-9 žiakov deviateho ročníka z matematiky i zo slovenského jazyka.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.

O presnom podávaní prihlášok Vás budeme včas informovať.

TELEVÍZIA NA POMOC DEŤOM A UČITEĽOM?!... KEDY? Od zajtra 18.3.2020 do minimálne 27.3.2020 KDE? Na RTVS 2 od 9.15 do 10.00 FORMÁT? Školský klub Zapnete si?! Ja áno.

 

 

MILÍ ŽIACI, VÁŽENÍ RODIČIA,

DÁVAME VÁM DO POZORNOSTI ONLINE PORTÁLY ZDARMA PRE ŠKOLÁKOV POČAS KORONAVÍRUSU/ S DEŤMI.com

https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63471/online-portaly-zadarmo-pocas-koronavirus/

Okrem úloh a učív, ktoré vám dali vaši učitelia, môžete využiť tento portál, kde nájdete veľa zaujímavých edukačných online portálov.

Taktiež Vám dávame do pozornosti bezplatné sprístupnenie špeciálnych vzdelávacích hier pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Pokyny pre vás:

Ak Pinf Hry ešte nemáte nainštalované, prejdite na www.pinfhry.sk/stiahnut, zvoľte možnosť “Stiahnuť a nainštalovať Pinf Hry”.
Následne si bezplatne nainštalujete aplikáciu, spustite Pinf Hry a zvolíte si licenciu pre DOMÁCNOSŤ.
Veríme, že sa vám aj vďaka tomu  podarí vaše deti zabaviť a zároveň vzdelávať.

Ako riaditeľka ZŠ s MŠ  by som chcela požiadať žiakov a ich rodičov, aby sa počas prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu žiaci ani ich rodiny nezoskupovali a nestretávali sa .

Je veľmi dôležité, aby sme pristupovali veľmi zodpovedne k tejto krízovej situácii.

Prosím, buďme k sebe a druhým ohľaduplní a zodpovední.

Prajem nám všetkým, aby sme vydržali v týchto neľahkých chvíľach.

 

RIADITEĽSTVO ZŠ s MŠ v DUBNÍKU OZNAMUJE, ŽE AREÁL ŠKOLY JE UZAVRETÝ.

JE PRÍSNY ZÁKAZ VYUŽÍVANIA MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA A AREÁLU NA HOCIJAKÉ ÚČELY.

 

  Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID - 19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

 

Vitajte na stránke našej školy!

 

Usmernenia k šíreniu koronavírusu

     V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

RUŠIA SA:
1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,
2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

     MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, resp. Úradu verejného zdravotníctva.
     MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu.
     Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ, resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, resp. s Úradom verejného zdravotníctva.
     Pre materské školy odporúčame prijať po konzultácii so zriaďovateľom rovnaké opatrenia týkajúce sa zaraďovania chorých detí do kolektívu. V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom.
     Naďalej platí, že v prípade, ak sa žiaci, učitelia, zamestnanci škôl a školských zariadení a taktiež zamestnanci rezortu školstva vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

     Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

- v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
- v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
- v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
- v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

     Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

- pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

      Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,
2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),
3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,
4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a v školských jedálňach.

     Odporúčanie pre športové zväzy a kluby ohľadom organizovania športových podujatí - na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu sa ruší ČSOB maratón v Bratislave.
      MŠVVaŠ ďalej odporúča pri organizovaní športových podujatí:

- realizovať tieto športové aktivity bez účasti divákov,
- ak športové zväzy, obce resp. iné subjekty plánujú organizovať športové podujatie na verejných priestranstvách, zvážiť ich konanie,
- pri organizovaní športových podujatí svoje postupy konzultovať so samosprávou, úradom verejného zdravotníctva (regionálnym hygienikom) a medzinárodnými športovými zväzmi,
- ak sa športové podujatie bude organizovať, zvážiť účasť športovcov z krajín, kde sa koronavírus objavil.

Call centrá:

· Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

 
 •  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
                       


 

 

 

 

 

 

photo

Nedeľa 28. 2. 2021

Počet návštev: 854687