• Divadlo- Alica v krajine zázrakov
     • Divadlo- Alica v krajine zázrakov

     • Do galérie Divadlo- Alica v krajine zázrakov boli pridané fotografie.

      V jeden pekný januárový deň k nám zavítala Alica a jej priatelia z krajiny zázrakov. Nebola to len taká obyčajná návšteva. Priateľov Alice hrali žiaci zo Súkromnej spojenej školy v Nových Zámkoch- deti s rôznym zdravotným postihnutím. Prišli nám ukázať, že aj oni sú šikovné a dokážu nacvičiť divadelné predstavenie. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo to, že ak má človek vieru, nádej a niečo chce dokázať, tak prekoná všetky prekážky, premôže zlú Červenú kráľovnú a dosiahne to, čo si zaumienil.

      Ďakujeme im za príjemný zážitoksmiley

    • Otvorená hodina pre predškolákov a ich rodičov
     • Otvorená hodina pre predškolákov a ich rodičov

     • Do galérie Otvorená hodina pre predškolákov a ich rodičov boli pridané fotografie.

      Dňa 14.1.2015 sa uskutočnila otvorená hodina pre predškolákov a ich rodičov, aby zistili, čo bude onedlho súčasťou ich života. Vyučovaciu hodinu viedol pán učiteľ Mgr. Ladislav Bartha za pomoci asistentky učiteľa Lucie Nagyovej.  Predškoláci sedeli spolu so  školákmi. Pán učiteľ ich zapájal  do diania na hodine. Predškoláci boli veľmi šikovní. Tešíme na stretnutie pri zápise.smiley

       

    • Projekt ŽIŤ ENERGIOU V ŠKOLÁCH
     • Projekt ŽIŤ ENERGIOU V ŠKOLÁCH

     • V rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU V ŠKOLÁCH  sme dňa 28.10.2014 privítali na škole členov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorí deťom na druhom stupni  prostredníctvom zážitkov ukázali, prečo sú úspory energie dôležité. Deti boli rezdelené do 6  skupín a súťažili medzi sebou. Každá skupina si spolu s vedúcim vybrala meno. Merali, kde sú najväčšie  straty energie v domoch, vyrábali elektrickú energiu na bycikli, merali, aké množstvo el.energie vyrobí ovocie a zelenina, skúšali, koľko veternej energie je potrebné na prenos pinpongovej loptičky. Deti tiež merali množstvo el.energie, potrebnej na fungovanie rádia, lampy a žehličky. Deti zaujal model veternej turbíny, vytešovali sa pri meraní termokamerou. Na konci workshopu bolo vyhodnotenie skupín. Deti dostali občerstvenie aj vecné odmeny. Sme veľmi radi, že sme sa naučili viac  o úsporách energie aj zábavnou formou.

    • Slovensko bez drog
     • Slovensko bez drog

     • Do galérie Slovensko bez drog boli pridané fotografie.

      Protidrogová preventívna prednáška

      Občianske združenie Slovensko bez drog funguje na Slovensku od 27.01.2010.

      Hlavným cieľom združenia Slovensko bez drog je zabezpečiť, aby čo najväčší počet žiakov základných škôl a študentov stredných škôl dostal včas pravdivé informácie o škodlivých účinkoch drog. Prednáška sa uskutočnila 10.9. 2014 na 3. a 4.vyučovacej hodine. Žiaci boli rozdelení na dve skupiny. Prednášalo sa pre žiakov v ročníkoch 5. – 9. Počas prednášky sa s deťmi diskutovalo o tom, aké následky majú drogy. Na prednáške deťom vysvetlil prednášateľ, aké tzv. mäkké drogy sa v zdravotníctve využívajú na medicínske účely.  Na prednáškach sa zúčastnili aj učitelia. Deti boli rozdelené do dvoch skupín, v prvej skupine boli žiaci 5. a 6. ročníka, v druhej skupine boli žiaci 7., 8. a 9. ročníka.

      Na prednáškach sa rozoberalo 10 tém, pravdy o drogách:

      •  ako drogy fungujú, ako a prečo vyniká závislosť,
      •  čo sú najčastejšie príčiny toho, že niekto začne brať drogy,
      •  ako je to s drogami a vitamínmi a minerálnymi látkami v tele,
      •  aký je rozdiel medzi legálnymi a nelegálnymi drogami,
      • ako drogy vplývajú na myseľ,
      • ako drogy menia emócie,
      •  ako dlho zostávajú drogy v tele,
      •  aká je skutočná pravda o marihuane,
      •  ako je to s drogami a tvorivosťou, atď…

       

      Žiakov prednáška zaujala, živo diskutovali a na konci prednášky vyplnili dotazník týkajúci sa tejto problematiky.

       

     • Od 1.septembra 2014 budú vďaka projektu PRINED na našej škole pôsobiť dvaja asistenti učiteľa a odborní zamestnanci ako sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg a psychológ, ktorí budú pomáhať deťom, učiteľom a rodičom pri výchovno-vzdelávacej činnosti . Sme veľmi radi, že sme sa do projektu zapojili. Tešíme sa na september.

       

      Základné informácie o projekte PRINED – PRojek INkluzívnej EDukácie

      Ako už z názvu vyplýva Národný PRojekt INkluzívnej EDukácie (PRINED)  má za úlohu výrazne podporiť inkluzívne prostredie v  MŠ a ZŠ s cieľom zabezpečiť  predchádzanie neoprávneného zaraďovania žiakov do systému špeciálneho školstva.               Prostredníctvom akceleračných programov zameraných na stimuláciu rómskych detí skvalitniť diagnostický proces v MŠ. Vytvorením inkluzívnych tímov na ZŠ a ich vyškolením na osvojenie profesijných kompetencií potrebných na uspokojovanie a rozvoj špecifických vzdelávacích potrieb žiakov pochádzajúcich z MRK podporiť inklúziu v prostredí ZŠ.

      Projekt nadväzuje na prebiehajúce projekty Metodicko – Pedagogického Centra (MPC): Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK1) a Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2). Cieľom projektu PRINED je zaujímavou a informatívnou formou udržať deti čo najdlhšie       v škole a umožniť im popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň, nevyhnutnú pre zlepšenie ich prospechu a taktiež sa venovať aktivitám, ktoré sú pre nich zaujímavé a ktorým sa môžu venovať aj z dlhodobého časového hľadiska.  Inkluzívny model vzdelávania má za úlohu pomôcť lepšej pripravenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít a podporiť            tak ich sociálnu inklúziu. Podstatným prínosom projektu bude vytvorenie inkluzívnych tímov pozostávajúcich z pedagogických zamestnancov a odborníkov (psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, resp. sociálny pedagóg), ktorí  pri práci s deťmi nebudú pôsobiť len v školách, ale aj v teréne. PRINED rovnako ako jeho predchodcovia MRK1 a MRK2 výrazne prispieva k riešeniu zamestnanosti tým, že vytvára 250 nových pracovných miest na pozície pedagogický asistent, z čoho 200 pracovníkov bude pôsobiť na základných školách a ďalších 50 na materských školách.

      Významná je aj materiálna podpora, v rámci projektu školy získajú didaktický balíček   v hodnote do 10-tisíc eur, ktorý bude obsahovať  napríklad hudobné nástroje, záhradné náradie, kuchynské vybavenie, ale aj socializačný balíček či didaktické hračky. Vybavenie ZŠ a MŠ pomôckami z didaktických balíčkov umožní skvalitniť vyučovací proces a činnosť záujmových útvarov, krúžkov.

      Projekt je financovaný prevažne z eurofondov z operačného programu Vzdelávanie. Náklady predstavujú takmer 16 miliónov. Potrvá do novembra 2015.

      Metodicko pedagogické centrum je ústredne riadenou organizáciou Ministerstvom školstva, výchovy,  vzdelávania a športu SR. Vykonáva metodickú činnosť a kontinuálne vzdelávanie pedagogických a  nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.  Metodicko -pedagogické centrum má tri  regionálne a šesť detašovaných pracovísk, pričom implementuje  viaceré Národné projekty v rámci  Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských  zdrojov www.mpc-edu.sk