Novinky Oznamy O škole Kontakt Vedenie školy Projekty Ochrana osobných údajov

Knižnica

Materská škola

Materská škola

Poverená zástupkyňa pre MŠ: Anna Jankovičová

Učiteľky: Zuzana Mitalová

                Mgr. Karin Nyári

 

Elokované pracovisko-Základná škola s materskou školou Dubník

 

Školský vzdelávací program

Príroda na dlani

 

Obsah

1.  Základné identifikačné údaje o škole ( názov školy, názov školského vzdelávacieho

      programu, stupeň vzdelania, dĺžka dochádzky, forma výchovy a vzdelávania, vyučovací

      jazyk)

2.  Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

3.  Vlastné zameranie školy

4.   Učebné osnovy a východiská plánovania

5.   Spôsob a podmienky ukončovania  výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o   

      získanom vzdelaní

6.   Personálne zabezpečenie

7.   Materiálno - technické a priestorové podmienky

8.   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

9.   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

10.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

11.  Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

1. Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy : Elokované pracovisko-Základná škola s materskou školou Dubník

Názov ŠkVP: Príroda na dlani

Stupeň vzdelania: Predprimárne vzdelanie

 Dĺžka dochádzky: Niekoľkoročná dochádzka

 Forma výchovy a vzdelávania: Celodenná, v prípade záujmu zákonných zástupcov

                                                    materská škola poskytuje možnosť poldennej výchovy    

                                                    a vzdelávania

       

Vyučovací jazyk : Slovenský

 

Predložený zriaďovateľovi :

       

Prerokovaný v pedagogickej rade:

 

Prerokovaný v rade školy:

 

Vydaný dňa:

2.Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania  školy vychádza z úloh, ktoré sú deklarované v hlavných dokumentoch schválených Ministerstvom  školstva, vedy, výskumu a športu SR a z koncepčného zámeru rozvoja materskej školy.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania  v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne  ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

Cieľom a poslaním výchovy a vzdelávania v našej materskej škole je umožniť deťom:

- plynulú adaptáciu na prostredie materskej školy

- v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečiť predprimárne vzdelávanie  čo najvyššiemu počtu 

  detí

- podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, priamou skúsenosťou a aktívnym

  bádaním

- pripraviť dieťa na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole

- vytvárať podnetné prostredie  k rozvoju predčitateľskej gramotnosti

- využívať miestne prírodné lokality na spoznávanie flóry a fauny

- vštepovať deťom  prvky environmentálnej výchovy, ochrany prírody

- pravidelným pobytom na čerstvom vzduchu si osvojovať  pohybové zručnosti      

  a zdokonaľovať  pohybové schopnosti

- využívaním dopr. ihriska  vychovávať deti k dopravnej disciplíne, dodržiavaniu zásad    

  bezpečného správania v roli chodca, cyklistu

3.  Vlastné zameranie školy

Naša materská škola je od roku 2002 súčasťou právneho subjektu Základná škola s materskou školou.

V roku 2004 sa presťahovala  do bývalého Školského klubu detí v areáli základnej školy, kde bola  rekonštrukčnými prácami v dvoch etapách  prispôsobená hygienickým a bezpečnostným požiadavkám pre deti materskej školy.

 

Spoznávaj , uč sa a ochraňuj prírodu

 

Inšpiráciou k názvu ŠkVP ,, Príroda na dlani“  bolo prírodné  prostredie, ktoré  nás obklopuje. Vidiecky charakter a okolitá príroda dáva množstvo príležitostí  na oboznamovanie detí s prírodou a na rozvoj pohybových schopností. ( Rybník, čerešňové cesty, vinohrad, poľnohospodársky podnik AT Dunaj, súkromne hospdáriaci roľníci, areál ZŠ....)Už ani vidiecke deti nevedia o prírode toho toľko, ako pred pár rokmi ich rodičia.

Naším cieľom je citlivo utvárať kladný vzťah detí k prírode, k jej krásam, postupne vzbudiť záujem o problematiku ochrany prírody a prakticky uplatniť návyky základov osobnej zodpovednosti za stav prostredia v akom žijú., aby deti  nielen spoznávali prírodu, ale aby si ju užívali a učili sa zo samotnej prírody, aby poznávali pôvod potravín, význam ochrany životného prostredia. To  všetko napomôže deťom spoznať zdravý životný štýl od útleho veku.

 

Pohybom  prispej k svojmu zdraviu

 

Prostredie školského dvora  bolo zriadené v rokoch 2006 -2007.Deťom dáva množstvo príležitostí na rozvoj pohybových zručností a na využívanie rôznych edukačných aktivít.

V roku 2016 bolo dobudované malé dopravné ihrisko, kde majú deti možnosť  získať kompetencie v oblasti dopravnej výchovy, ale aj zdokonaľovať pohybové schopnosti a zručnosti.

K rozvoju psychomotorických kompetencií môžeme využívať aj športový areál základnej školy s multifunkčným ihriskom.

Areál školského dvora chceme naďalej zveľaďovať doplnením  ďalších  exteriérových hračiek a  zelene, kvetinového, zeleninového, bylinkového záhona a  environmentálnej tabule.                                                          

4.   Učebné osnovy a východiská plánovania

Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu ,,Príroda na dlani“ sú výkonové štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí  Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách rozdelené na mesiace školského roku do jednotlivých obsahových celkov.

Každý obsahový celok obsahuje niekoľko tém .

Časový rozsah tém  je prispôsobený aktuálnosti,  náročnosti a zameraniu materskej školy, ale je zväčša v rozsahu jedného alebo dvoch  týždňov

 

Východiská plánovania

Výchovno-vzdelávaciu činnosť plánujeme týždenne. Výchovno-vzdelávací plán vypracúva učiteľka rannej zmeny aj pre kolegyňu popoludňajšej zmeny po vzájomnej konzultácii.

Pri plánovaní aktivít prihliadame na rôzne úrovne vývoja detí.

Výkonové štandardy  v učebných osnovách Školského vzdelávacieho programu ,,Príroda na dlani“ sú spracované v troch skupinách.

1. Výkonové štandardy, ktoré sa plnia priebežne v denných aktivitách bez potreby  plánovať ich v rámci cielených výchovnovzdelávacích aktivít.

2. Výkonové štandardy , ktoré si vyberá a volí učiteľka pri plánovaní výchovnovzdelávacej činnosti na základe aktuálnych rozvojových potrieb a možností detí, prípadne situačného rozhodovania a  prirodzených situácií k danej téme.

3.Výkonové štandardy, ktoré sú úzko viazané na  obsahový celok delený na jednotlivé  témy a sú ich pevnou súčasťou.

Stratégie, aktivity , učebné zdroje v rámci témy si volí učiteľka. Vychádzajú z reálnych možností, dostupných zdrojov, ale hlavne z potrieb a možností detí.

 

Výkonové štandardy, ktoré sa plnia priebežne

Jazyk a komunikácia

Komunikačné konvencie

Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami - deťmi  i dospelými

Reaguje na neverbálne signály ( gestá, mimiku), udržuje očný kontakt, hlasnosť prejavu prispôsobuje situácii

Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom

Pozná a dodržiava základné pravidlá vedenia dialógu

Gramatická správnosť  spisovnosť

Rozumie spisovnej podobe jazyka

Písaná reč

Poznávanie funkcií písanej reči

Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá a uvedie jednoduché príklady

Porozumenie explicitného významu textu- slovná zásoba

Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná( napr. opisom, použitím synonymických výrazov, aj negatívnym vymedzením, teda použitím antoným a i.)

Porozumenie implicitného významu textu

Uvažuje nad informáciami prezentovanými prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, porovnáva ich s vlastnou skúsenosťou a s tým , čo vie z iných zdrojov

Koncept tlače a znalosť knižných konvencií

Používa knihu správnym spôsobom

Identifikuje niektoré písmená abecedy

Grafomotorické predpoklady  písania

Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene , vzdialenosť očí od podložky je primeraná

 

Človek a spoločnosť

Orientácia v čase

Plynule rozpráva  o svojich záľubách aj povinnostiach

Vie koľko má rokov

Ľudia v blízkom a širšom okolí

Nadväzuje adekvátny sociálny kontakt( verbálny i neverbálny) s inými osobami – deťmi  i dospelými

Základy etikety

Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu a odzdraví primerane situácii

Používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu

Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania

Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým

Ľudské vlastnosti a emócie

Identifikuje pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti

Spolupracuje v skupinovej činnosti a na základe osobnostných predpokladov

Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností

Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť

Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej rozprávky alebo príbehu- pozitívne i negatívne

Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom na aktuálne prejavy emócií- pozitívne i negatívne

Opíše aktuálne emócie

Prosociálne správanie

V dialógu vie vypočuť iných ( deti i dospelých)

Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie

Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých

Poskytne iným pomoc

Obdarí druhých

Podelí sa o veci

Ocení dobré skutky

Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom

Nenásilne  rieši konflikt

Odmieta nevhodné správanie

Odmieta kontakt s neznámymi osobami

Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania

Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti

 

Zdravie a pohyb

Hygiena a sebaobslužné činnosti

Má osvojené základné hygienické návyky ( použitie toalety a toal. papiera, umývanie rúk po použití toalety, umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa atď)

Ovláda základné sebaobslužné činnosti

Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania, používa príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní

Udržiava poriadok vo svojom okolí

Pohyb a telesná zdatnosť

Dodržiava pravidlá v pohybových hrách

Zdravie a zdravý životný štýl

Opíše jednoduchú prevenciu prenesenia infekčného ochorenia (napr. nekýcham na druhého) a vzniku zubného kazu (čistím si zuby).

Výkonové štandardy, z ktorých si volí učiteľka pri plánovaní výchovnovzdelávacej činnosti k jednotlivý témam

Jazyk a komunikácia

Artikulácia a výslovnosť

Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny

Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a súvetia.

Porozumenie explicitnému významu textu- slovná zásoba

Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr .udalostí, deja, faktov, informácií a i.).

Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu.

Porozumenie implicitnému významu textu

Odpovedá na otázky nad rámec doslovného významu textu a dokáže predvídať dej, domýšľať (dedukovať) obsah, aplikovať informácie z textu v prenesených situáciách a pod.

Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných činnostiach.

Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických a hudobno-pohybových činnostiach.

Znalosť žánrov a jazykových prostriedkov písanej reči

Predvída udalosti deja, zápletku, záver z príbehu a opiera sa pri tom o poznanie štruktúry rozprávok, príbehov pre deti a bájok.

Dokáže vysvetliť prenesený (symbolický) význam jednoduchých slovných spojení

Koncept tlače a znalosť knižných konvencií

Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh.

Fonologické procesy a fonologické uvedomovanie

Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu krátkeho literárneho útvaru rytmickým sprievodom.

Rozhodne, či sa dve slová rýmujú.

Rozčlení zvolené slová na slabiky.

Vyčlení začiatočnú hlásku slova.

Grafomotorické predpoklady písania

Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a prstov.

Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží ceruzku správnym spôsobom a vyvíja primeranú intenzitu tlaku na podložku

Matematika a práca s informáciami

Čísla a vzťahy

Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou.

V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla v numerickej postupnosti po číslo 10.

V obore do 10 určí počítaním po jedenej počet predmetov v skupine.

V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom a zo skupiny predmetov oddelí skupinu s určeným počtom.

V obore do 6 pomocou hmatu alebo sluchu určí počet predmetov v skupine a vytvorí skupinu predmetov s určeným počtom.

Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným počtom

Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou, kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje.

Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov v skupine).

Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov bez určovania ich počtu.

Bez zisťovania počtu predmetov manipuláciou rozdelí skupinku na 2 alebo 3 skupinky s rovnakým počtom.

Bez zisťovania počtu rozdelí (ak to ide) skupinku obrázkov na 2 skupinky s rovnakým počtom.

Geometria a meranie

Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...).

Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede(miestnosti, obrázka ...)opíše polohu objektu, umiestni predmet podľa pokynov, dá pokyn na umiestnenie predmetu na určené miesto.

Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...) dokreslí obrázok podľa pokynov, dá pokyn na dokreslenie obrázka na určené miesto.

Určí (aj len hmatom), pomenuje a vymodeluje guľu, kocku, valec.

Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) stavebnicových dielcov podľa predlohy, podľa pokynov, na danú tému.

V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.

Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa predlohy, pokynov a na danú tému.

Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú a krivú čiaru.

Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, kreslenie obrysov či identifikáciu cesty v obrazci (v bludisku, na jednoduchej mape).

Na základe pokynov daných pomocou symbolov ↓, ←, →, ↑ (alebo pomocou iných dohodnutých symbolov pre pohyb v štvorcovej sieti) sa dokáže pohybovať  v štvorcovej sieti.

Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.

Odmeria vzdialenosť a určený rozmer predmetu (v skutočnosti, aj na obrázku) odhadom a pomocou určenej aj zvolenej neštandardnej jednotky (krok, dlaň, pomocný predmet). Výsledok merania vysloví počtom použitých jednotiek merania (v obore do 10).

Odhadom aj meraním porovná dva predmety podľa veľkosti určeného rozmeru (dĺžka, výška, šírka, hrúbka). Výsledok porovnania vysloví pomocou stupňovania prídavných mien (dlhší, kratší, širší, nižší, užší...).

Pri usporiadaní 3 predmetov určí predmet s najväčším zvoleným rozmerom. Túto skutočnosť vysloví pomocou slov s predponou naj (najdlhší, najkratší, najužší, najtenší ...).

Usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 3 až 4 predmety.

V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za.

Opíše polohu predmetov v usporiadanom rade a umiestni v ňom predmet podľa týchto pokynov

Logika

Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 objektov) alebo pravidla jednoduchú postupnosť objektov.

Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo nakreslenej postupnosti obrázkov. Predmety môžu byť celkom odlišné, alebo sa líšia iba farbou či veľkosťou.

Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti

Rozhodne o pravdivosti (áno/nie, platí/neplatí) jednoduchých tvrdení.

Rozhodne ,či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.

 

Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).

Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.).

Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej súvislosti.

Práca s informáciami

Ovláda základy práce  digitálnymi technológiami, vie ovládať digitálne hry či používať digitálne animované programy určené pre danú vekovú skupinu apod.

Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok (podľa možností konkrétnej materskej školy), ktorá simuluje pravouhlý pohyb v štvorcovej sieti (po štvorčekoch aj po vrcholoch), vie pomocou tlačidiel prejsť určenú trasu a to aj s prekážkami, pri tom zbiera a ukladá určené predmety, dodržiava správne poradie činností. Naraz dokáže naplánovať až 4 kroky takejto cesty.

Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok (podľa možností konkrétnej materskej školy), vie kresliť, farebne vypĺňať uzavreté plochy, vyberať a umiestňovať obrázky.

 

Človek a svet práce

Konštruovanie

Chápe technický náčrt ako návod pre vytvorenie predmetu.

Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.

Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu.

Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.

Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov.

Človek a príroda

Vnímanie prírody

Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia.

Neživá príroda

Uvedie príklady javov, v ktorých je možné vnímať prítomnosť vzduchu.

Prírodné javy

Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb).

 

 

Umenie a kultúra- hudobná výchova a výtvarná výchova

Rytmické činnosti

Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 2/4 aj v 3/4 takte.

Realizuje rytmický sprievod k riekankám a piesňam.

Vokálne činnosti

Spieva piesne a riekanky

Inštrumentálne činnosti

Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady piesne či skladby.

Zvláda jednoduché inštrumentálne sprievody k piesňam a riekankám.

Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev učiteľky.

Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby verbálne, pohybom alebo inými umeleckými výrazovými prostriedkami.

Hudobno- pohybové činnosti

Vyjadrí charakter piesní a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom.

Využíva tanečné prvky v jednoduchých choreografiách. Imituje pohyb v hudobno -pohybových hrách.

Hudobno-dramatické činnosti

Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby prostriedkami hudobnej dramatiky.

Výtvarné činnosti s tvarom na ploche

Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar (nové zobrazenie) a pomenuje ho.

Vystrihuje časti obrázkov.

Spája časti obrázkov lepením.

Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje výsledok.

Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar.

Výtvarné činnosti s tvarom v priestore

Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty.

Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu pomenuje ju.

Výtvarné činnosti s farbou

Pomenuje základné a zmiešané farby.

Ovláda základy miešania farieb.

Ovláda niekoľko techník maľovania.

Farbami vyjadruje pocity.

Hravo experimentuje s farbami.

Spontánny výtvarný prejav

Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.

Kreslí postavu.

Používa rôzne maliarske nástroje.

Opíše obsah kresby.

Reaguje výtvarnými prostriedkami na zmyslové podnety.

Slovne opíše obraz, sochu, dizajn (predmet) a architektúru.

Synestézia ( medzizmyslové vnímanie)

Reaguje výtvarnými prostriedkami na výtvarné dielo.

 

Zdravie a pohyb

Zdravie a zdravý životný štýl

Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka.

Má správne držanie tela v stoji a v sede.

Pohyb a telesná zdatnosť

Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, drep, kľak, sed, ľah.

Ovláda správnu techniku chôdze a behu.

Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku.

Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania.

Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, odrážanie, preskakovanie atď

Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej nohe, obrat okolo výškovej osi.

Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečné kroky na hudobný sprievod.

Zvládne turistickú prechádzku.

 

Obsahové celky

September  : Vitajte v materskej škole

 

Naša MŠ, môj druhý domov

Moja rodina

Moja dedina

Naša vlasť

 Cieľom tohto tematického celku je navodiť v materskej škole radostnú atmosféru, uľahčovať adaptáciu na nové prostredie, tešiť sa zo spoločných aktivít v materskej škole, na spoločné zážitky. Posilňovať prosociálne správanie v skupine a rozvíjať komunikatívne schopnosti. Prostredníctvom rôznych aktivít vytvárať kladný vzťah k materskej škole, rodine, bydlisku a k vlasti .

Cieľom témy Naša MŠ, môj druhý domov je oboznámiť deti s prostredím  materskej školy, poznávaním mien kamarátov, učiteliek, kuchárok , školníčky.

Deti sa oboznámia s určitými pravidlami správania v kolektíve, režimom dňa v materskej škole. Vytvárajú sa spoločné pravidlá.

Táto téma je v triede Lienok v rozsahu dvoch týždňov

Téma Moja rodina je zameraná na zaujatie postojov detí k členom rodiny,ako aj na rozvíjanie citových vzťahov medzi deťmi a dospelými, aby pochopili  význam rodiny pre život jednotlivca. V hrách  budú napodobňovať prácu rodičov .

Téma Moja dedina je zameraná na poznávanie a oboznamovanie detí s bezprostredným okolím. Prostredníctvom pozorovania prírodného prostredia ,kultúrno-historických pamiatok a významných budov v obci sa u detí vytvára pozitívny vzťah k svojmu bydlisku. Deti spoznajú erb a vlajku obce.

 

Téma Naša vlasť je zameraná na poznávanie našej vlasti Slovenskej republiky, jej hlavného mesta Bratislavy. Deti spoznávajú významné budovy,  štátne symboly, dopravu. Tejto téme sa venujeme  v triede Zajkov.

     

Výkonové štandardy, ktoré sú úzko viazané na  obsahový celok delený na jednotlivé  témy

          

 Naša MŠ, môj druhý domov

Moja rodina

ČS Opíše režim dňa

ČS opisuje interiér a exteriér  materskej školy

ČS Predstaví sa deťom i dospelým, oslovuje menom rovesníkov v triede, pozná mená učiteliek v triede

ČSP Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti

ČSP pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií

 

 

ČSP Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií

ČSP Pozná niektoré tradičné remeslá

ČS Vymenuje členov blízkej rodiny , identifikuje príbuzenské vzťahy k blízkej rodine

 

Moja dedina

Naša vlasť

ČS Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, potok, jazero, rybník

ČS pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu, napr. rieku, ktorá preteká cez daný región, pohorie,  či vodnú plochu

ČS Vymenuje niektoré historicky významné lokálne objekty, napr. hrad, zámok

ČS Pozná verejné inštitúcie a služby vo svojom okolí a účel, na ktorý slúžia ( napr. obchod, polícia, pošta, lekárska ambulancia a iné podľa lokálnych podmienok)

ČS uvedie adresu svojho bydliska

ČS Opisuje  známe trasy na základe orientačných bodov

 

ČS pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu, napr. rieku, ktorá preteká cez daný región, pohorie,  či vodnú plochu

ČS Pozná najznámejšie prírodné krásy našej vlasti , napr. Vysoké Tatry alebo Dunaj

ČS Vymenuje niektoré historicky významné lokálne objekty, napr. hrad, zámok

ČS Rozpozná štátne symboly Slovenskej republiky- zástava, hymna

ČS pozná významné dominanty hlavného mesta Bratislavy, napr. Bratislavský hrad, rieku Dunaj

 

 

Október :    Pani Jeseň maľuje, farbičkami čaruje

 

Farebná jeseň

Na poli , v záhrade a v ovocnom sade

Les a jeho tajomstvá

Chápať význam prírody pre život ľudí, utvárať silný citový vzťah k živej a neživej prírode, pociťovať potrebu starať sa o prírodu. Poznať a pomenovať rôzne druhy ovocia , zeleniny, poznávať stromy a kríky, charakteristické znaky jesene.

 

Téma Farebná jeseň je zameraná na prehĺbenie poznatkov o farebnej kráse ročného obdobia, charakteristike počasia, na  zber a využívanie prírodného materiálu v rôznych pracovných činnostiach. Súčasťou tejto témy je aj tradičná ,,Tvorivá dielňa z prírodnín s babičkami a členkami Klubu dôchodcov“. Okolitá príroda dáva možnosť deťom vnímať krásy jesennej prírody priamym pozorovaním.

 

Téma Na poli ,v záhrade a v ovocnom sade je zameraná na oboznamovanie detí s rôznymi druhmi ovocia a zeleniny jeho zberom, spracovaním a uskladňovaním.Prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov, triedením, usporadúvaním budú deti vedené  k zdôrazneniu významu konzumácie ovocia a zeleniny pre zdravie človeka.

 

Téma Les a jeho tajomstvá bude u detí rozvíjať pozitívny vzťah  a ochranárske postoje k prírode. Deti sa naučia zdôvodniť rozdiely medzi jednotlivými stromami a kríkmi, význam stromov a lesa pre človeka, pre rastlinnú a živočíšnu ríšu.

 

 

Výkonové štandardy, ktoré sú úzko viazané na  obsahový celok delený na jednotlivé  témy

Farebná jeseň

Na poli, v záhrade a ovocnom sade

ČP Vymenuje ročné obdobia

ČP Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka

ČP Identifikuje  prvky počasia a realizuje krátkodobé pozorovania zmien v počasí

ČSP Vymenúva rôzne prírodné materiály ( napr. kameň, drevo, uhlie , slama, šúpolie, perie, vlna a pod.)

ČSP Vhodne využíva , či  spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe jednoduchých nástrojov

ČP Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si význam ich konzumácie pre správnu životosprávu

ČP Rozpozná vybrané poľnohospodárske rastliny

ČP Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše

 

Les a jeho tajomstvá

ČP Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše

ČP Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých úžitkových rastlín a húb

ČP Uvedie niektoré životné prejavy rastlín

ČP Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných znakov

 

 

November : Bezpečne na ceste

 

Čím sa vozíme, kde sa pohybujú

Pravidlá cestnej premávky- vpravo- vľavo

Dopravné značky, pomocníci pri doprave

 

Obsahový celok je zameraný na poznávanie dopravných prostriedkov, miesta ich pohybu, dopravných značiek a zásad bezpečnosti cestnej premávky.

 

Témy Čím sa vozíme, kde sa pohybujú, Dopravné značky, pomocníci pri doprave , Pravidlá cestnej premávky  -  vpravo , vľavo úzko na seba nadväzujú a zameriavajú sa na rozlišovanie dopravných prostriedkov, určenie miesta ich pohybu, uplatňovanie zásad bezpečnosti cestnej premávky,

oboznamovanie s dopravnými značkami a na precvičovanie pravo-ľavej orientácie, schopnosť privolať pomoc pri ohrození zdravia a bezpečnosti.

Dopravné pravidlá a zásady správania sa v úlohe chodca, cyklistu si deti môžu prakticky precvičovať  na dopravnom ihrisku v areáli materskej školy.

Výkonové štandardy, ktoré sú úzko viazané na  obsahový celok delený na jednotlivé  témy

 

Čím sa vozíme, kde sa pohybujú

Pravidlá cestnej premávky- vpravo- vľavo

ČS Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov

ČS  Pozná a dodržiava  základné pravidlá správania v úlohe cestujúceho v hromadnej doprave a v úlohe spolujazdca

ČS Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce sa cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov

ČS  pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce  sa chodcov

ČS pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou

Dopravné značky, pomocníci pri doprave

ČS Pozná význam  vybraných dopravných značiek

 

 

December: Tešíme sa na Vianoce

 

Mikulášska čižma

Pečieme medovníčky

Zvoní zvonček vianočný

 

Je spoločná príprava na najkrajšie sviatky v roku, s dôrazom na posilňovanie citových vzťahov a rozvíjanie estetického vnímania u detí. 

Deti sa postupne oboznamujú s rôznymi zvykmi, tradíciami, spoločne sa pripravujú na oslavu privítania Mikuláša, Lucie, vianočnú akadémiu. Pečú medovníčky, pripravujú vianočné pozdravy a želania, počúvajú vianočné koledy, spievajú piesne, pripravujú kultúrny program.

Témy Mikulášska čižma, Pečieme medovníčky, Zvoní zvonček vianočný sú vzájomne prepojené a prezentujú atmosféru najkrajších sviatkov roka , umocňujú emocionálne prežívanie v rodine a materskej škole a posilňujú prosociálne správanie vo vzťahu k ľuďom.

 

Výkonové štandardy, ktoré sú úzko viazané na  obsahový celok delený na jednotlivé  témy

 

Mikulášska čižma

Pečieme medovníčky

ČS Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry podľa miestnych podmienok

ČSP Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných, bežne používaných výrobkov

ZP uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy

 

Zvoní zvonček vianočný

 

ČS Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry podľa miestnych podmienok

 

 

Január :Perimbaba natriasa periny

 

Pani Zima kraľuje

Zvieratá v zime

Obsahový celok je zameraný na vytváranie elementárnych poznatkov o ročnom období, poznávanie krásy zimnej prírody, možnostiach športovania, oboznámenie so životom zvierat a  starostlivosťou o ne v zime.

 

Téma Pani Zima kraľuje dáva deťom možnosť pozorovať, bádať a experimentovať so snehom, ľadom, pozorovať zmeny v prírode striedaním ročných období, charakterizovať počasie, vyjadriť rôznymi výrazovými prostriedkami svoje dojmy, skúsenosti a zážitky.

Deti sú vedené k potrebe upevňovania zdravia športovaním  využitím zimných sezónnych činností. Cieľom je v deťoch upevňovať vedomie, že pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu je dôležitý na upevňovanie zdravia.

 

Téma Zvieratá  v zime  vštepuje deťom jednak poznatky o zvieratách a vtákoch , ale hlavne to aby si  uvedomovali  význam starostlivosti človeka o voľne žijúce zvieratá v zime.

Výkonové štandardy, ktoré sú úzko viazané na  obsahový celok delený na jednotlivé  témy

 

Pani Zima kraľuje

Zvieratá v zime

ČP Vymenuje ročné obdobia

ČP Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka

ČP Identifikuje  prvky počasia a realizuje krátkodobé pozorovania zmien v počasí

 

ČP Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše

ČP Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov

ČP na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu.

ČP Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.

 

 

Február : Ja a moje telo

 

Rozprávkový karneval,

Ľudské telo

Staráme sa o svoje zdravie

Obsahový celok smeruje k vytváraniu poznania o vlastnom tele, starostlivosti o svoje zdravie. Súčasťou obsahového celku je aj príprava fašiangového karnevalu.

 

Téma Rozprávkový karneval približuje deťom spoznávanie ľudových tradícií v čase fašiangov, prípravu fašiangového karnevalu v spolupráci s rodičmi a prvým ročníkom .

 

Téma Ľudské telo smeruje k základným poznatkom o narodení bábätka a starostlivosti oň, k vytváraniu a stupňovaniu poznatkov o vlastnom tele a funkcii jednotlivých orgánov.

V téme Staráme sa o svoje zdravie  sú deti vedené k poznatkom o dôležitosti zdravého stravovania , zdravého životného štýlu s dostatkom spánku a pobytu a pohybu na čerstvom vzduchu, k základom empatie k chorým. Modelovými situáciami upevňuje u detí poznatky o tom , že od cudzích ľudí nemajú prijímať žiadne potraviny.

Výkonové štandardy, ktoré sú úzko viazané na  obsahový celok delený na jednotlivé  témy

Rozprávkový karneval

Ľudské telo

ČS Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry podľa miestnych podmienok

ČP opíše ľudské telo v základných anatomických kategóriách

ČP opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela – dýchanie, trávenie, pohyb, krvný obeh, zmyslové vnímanie.

ZP Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia.

Staráme sa o svoje zdravie

ČP Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si význam ich konzumácie pre správnu životosprávu

ČSP Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých vybraných, bežne používaných výrobkov

ZP Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie

ZP Opíše jednoduchú prevenciu prenesenia infekčného ochorenia( napr. nekýcham na  druhého)

ZP Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia.

ZP uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy

 

 

Marec : Jarné prebúdzanie

 

Príroda sa prebúdza

Kniha náš priateľ

Ako plynie čas

Slnko, mesiac, hviezdy

 

Cieľom obsahového celku je pozorovať prebúdzajúcu sa prírodu v  prechode zimy do jari. Prostredníctvom literárneho bohatstva  pestovať v deťoch vzťah ku knihám . Poznávať svet okolo nás pozorovaním a využívaním dostupných  médií. Orientovať sa v časových vzťahoch.

 

Cieľom témy Príroda sa prebúdza je pozorovať, bádať a hľadať  prvé zmeny v prírode zapríčinené prechodom z jedného do druhého ročného obdobia. . Rozvíjať v deťoch pocit spolužitia so živou prírodou.

 

Cieľom témy Kniha náš priateľ je objavovať bohatstvo ľudovej slovesnosti, pestovať vzťah ku knihe, chápať základné vlastnosti mravnosti, rozvíjať citový život detí . Uvedomovať si, že knihy sú aj zdrojom získavania rôznych informácií a poznatkov.

 

Cieľom témy   Ako plynie čas je naučiť deti orientovať sa v určitých časových úsekoch  v súvislosti s určitými činnosťami a chápať pravidelné periodické striedanie jednotlivých časových úsekov

 

Cieľom témy Slnko, mesiac, hviezdy je získavať poznatky o svete okolo nás z bezprostrednej skúsenosti z pozorovania a využitia informácií z rôznych encyklopédií.

 

           Výkonové štandardy, ktoré sú úzko viazané na  obsahový celok delený na jednotlivé  témy

 

Príroda sa prebúdza

Kniha náš priateľ

ČP Uvedie niektoré životné prejavy rastlín

ČP Opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastliny

JK na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh

JK Pri činnostiach s knihou rozumie  a aktívne (v primeraných ekvivalentoch)používa výraz ako autor, kniha, strana, spisovateľ

JK Vníma a vie primerane vysvetliť rozdiel medzi poéziou ( básničkou) a prozaickými žánrami

JK  Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi fiktívnymi a skutočnými príbehmi zo života

JK Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných činnostiach

JK Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických a hudobnopohybových činnostiach

Ako plynie čas

Slnko , mesiac, hviezdy

ČS Správne používa pojmy včera, dnes, zajtra

ČS Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca a roka

ČP Opíše Zem ako súčasť vesmíru

                    

Apríl : Život na vidieku

 

Veľká noc prichádza

Slniečko sa zobudilo

Rodí sa nový život

 

Cieľom obsahového celku je získavať poznatky o ročnom období a v tej súvislosti so zrodom nového života, jarnými prácami na vidieku. Oboznámiť deti s ľudovými tradíciami. Vštepovať deťom prvky ekologického myslenia.

 

V téme Veľká noc prichádza sa zameriame  na poznanie, porozumenie  a chápanie ľudových zvykov a tradícií. Aktivity zameriame na aktívnu účasť detí na výzdobe triedy a kraslíc.

 

V téme Slniečko sa zobudilo/ char. znaky jari, jarné práce v záhrade/  sa zameriame na vnímanie krásy jarnej prírody, jej char. znakov a prác v záhradách, na vidiecky charakter obce pri obrábaní pôdy.

Do tejto témy zahrnieme aj Deň Zeme na vštepovanie ekologického myslenia a konania detí, na nutnosť triedenia odpadu, ochrany životného prostredia

Téma Rodí sa  nový život korešponduje s predchádzajúcou témou. Dedina dáva deťom možnosť bezprostredne poznávať domáce a hospodárske zvieratá.

V tejto téme sa zameriame aj na sprostredkované oboznamovanie detí s exotickými zvieratami.

Výkonové štandardy, ktoré sú úzko viazané na  obsahový celok delený na jednotlivé  témy

 

Veľká noc prichádza

Slniečko sa zobudilo

ČS Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry podľa miestnych podmienok

ČP Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše

ČP Uvedie niektoré životné prejavy rastlín

ČP Opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastliny

Rodí sa nový život

ČP Rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenúva ich

ČP Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre svoj život rôzne druhy potravy

ČP Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov

 

Máj: Len sa deti pozrite, čo je krásy na svete

 

Naša mama

Z čoho sú hračky vyrobené

Príroda  okolo vodných tokov

Cieľom je vnímať život okolo vodných  tokov so zameraním na Parížsky potok a miestny rybník. Upevňovať citový vzťah k mame. poznávať materiály , z ktorých sú predmety vyrobené.

 

V téme Naša mama sa zameriame na upevňovanie  citových vzťahov k rodine, na vyjadrenie lásky k mame rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami.

Aktívnou účasťou na príprave osláv Dňa matiek deti vyjadria svoju lásku k matke.

 

V téme Z čoho sú hračky vyrobené sa zameriame  na chápanie súvislostí medzi živou a neživou prírodou pri výrobe rôznych predmetov, na nutnosť ochrany životného prostredia, triedenia odpadu.

 

V téme Príroda  okolo vodných tokov  /Parížsky potok, rybník/  na význam vody  v ekosystéme , na život a prírodu pri Parížskom potoku a miestnom rybníku. Z máp a encyklopédií sa oboznámia aj s inými vodnými tokmi a plochami  a životom v nich, oboznámia sa s kolobehom vody v prírode.

Výkonové štandardy, ktoré sú úzko viazané na  obsahový celok delený na jednotlivé  témy

 

Naša mama

Z čoho sú hračky vyrobené

Voliteľné učiteľkou

ČSP Vymenúva rôzne prírodné materiály ( napr. kameň, drevo, uhlie , slama, šúpolie, perie, vlna a pod.)

ČSP Vhodne využíva , či  spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe jednoduchých nástrojov

ČSP používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu

ČSP Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi

ČSP Používa  predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje v dielni, či v záhrade

ČP Odlišuje živé od neživých súčastí prírody

Príroda okolo vodných tokov

ČS pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu, napr. rieku, ktorá preteká cez daný región, pohorie,  či vodnú plochu

ČS Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, potok, jazero, rybník

ČP Uvedie príklady, kde sa v prírode nachádza voda

ČP pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka

ČP Odlišuje živé od neživých súčastí prírody

     

Jún: Prázdniny sa blížia

 

Týždeň detskej radosti  - MDD

Na lúke a v záhrade

Hmyz

Leto - hurá na prázdniny

 

Cieľom je pripraviť pre deti dôstojnú oslavu ich sviatku, rozlúčiť sa s budúcimi prvákmi, oboznámiť sa s prvými plodmi dopestovanými v záhrade, priblížiť život hmyzu  a príchod ďalšieho ročného obdobia.

 

V téme Týždeň detskej radosti  - MDD sa zameriame na upevňovanie a udržiavanie pozitívnych vzťahov medzi deťmi pri rôznych hrách a aktivitách v rámci celého týždňa. Oboznámiť deti so životom detí v rôznych kútoch sveta.

 

Téma Na lúke a v záhrade nám priblíži výsledky práce v záhradách vo forme prvej jarnej úrody ovocia a zeleniny, zdroja čerstvých vitamínov, pozorovanie a skúmanie rozkvitajúcej prírody.

 

V téme Hmyz je cieľom všímať si hmyz, pozorovať ich chovanie v rôznych ekosystémoch. poznať hlavne význam včiel pre prírodu.

 

Téma Leto - hurá na prázdniny pripraví deti na príchod ďalšieho ročného obdobia so svojimi charakteristickými znakmi a hlavne možnosťami strávenia prázdnin s rodičmi a starými rodičmi.

 

Výkonové štandardy, ktoré sú úzko viazané na  obsahový celok delený na jednotlivé  témy

 

Týždeň detskej radosti MDD

Na lúke a v záhrade

Voliteľné učiteľkou

ČP Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si význam ich konzumácie pre správnu životosprávu

ČP Rozpozná vybrané poľnohospodárske rastliny

ČP Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše

Hmyz

Leto- hurá na prázdniny

ČP Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše

ČP Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov

ČP na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi živočíchmi v spôsobe ich pohybu.

ČP Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy.

ČP Identifikuje rôznorodosť spôsobu života  živočíchov

ČP Vymenuje ročné obdobia

ČP Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka

ČP Identifikuje  prvky počasia a realizuje krátkodobé pozorovania zmien v počasí

 

 

5.   Spôsob a podmienky ukončovania  výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu  o  získanom vzdelaní

Predprimárne vzdelanie získa  dieťa absolvovaním  posledného ročníka  vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie dieťa  ukončuje spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dovŕši šiesty rok veku a je zapísané do základnej školy.

Dokladom o získanom stupni vzdelania je ,, Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania“ s dátumom 30. jún príslušného školského roku. V prípade, ak tento dátum vyjde na sobotu alebo nedeľu, vydáva sa s dátumom posledného pracovného dňa pred 30. júnom. Dátum odovzdania  osvedčenia sa zaeviduje do osobného spisu dieťaťa.

Osvedčenia sa odovzdávajú deťom počas slávnostnej rozlúčky s predškolákmi, kde sú prítomní zákonní zástupcovia detí, zriaďovateľ, riaditeľka základnej školy a príbuzní detí.

Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj pred dovŕšením šiesteho  roku, ak je predčasne zaškolené na žiadosť zákonných zástupcov a vyjadrenia príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

Deťom, o ktorých materská škola vie, že budú mať odklad povinnej školskej dochádzky a materskú školu budú navštevovať aj v budúcom školskom roku osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nevydáva.

Ak sa rodičia/ zákonní zástupcovia rozhodnú v priebehu júla, augusta požiadať riaditeľa základnej školy, do ktorej dieťa  bolo zapísané na plnenie školskej dochádzky o odklad  jeho plnenia, takéto dieťa ak opätovne absolvuje posledný ročník predprimárneho vzdelávania dostane opätovne osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Ak dieťa  nastúpi na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy, ale v priebehu polroka  sa dodatočne zistí, že nedosiahol školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy rozhodnúť o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky. Ak takéto dieťa znovu navštevuje materskú školu, dostane opätovne osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Tieto skutočnosti  sa zaevidujú v osobnom spise dieťaťa.

 

6.   Personálne zabezpečenie

V materskej škole pracujú tri kvalifikované učiteľky  so stredoškolským vzdelaním a jedna školníčka- upratovačka.

Učiteľky spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou.

Zástupkyňa pre MŠ má ukončené funkčné a funkčné inovačné vzdelávanie

 

7.   Materiálno - technické a priestorové podmienky

Materská škola je dvojtriedna. Dopoludňajšia výchovnovzdelávacia činnosť prebieha v dvoch triedach, popoludňajšia v jednej triede. Vidiecky charakter materskej školy  umožňuje bezprostredný kontakt s prírodou.

Materská škola je umiestnená v poschodovej budove bývalého školského klubu, ktorá bola rekonštrukčnými prácami v dvoch etapách  prispôsobená hygienickým a bezpečnostným požiadavkám pre deti materskej školy.

Prízemie budovy tvorí vstupná hala, kuchyňa s príslušnými priestormi a spoločná jedáleň so žiakmi ZŠ. V jedálni je vyčlenený čas a priestor pre deti MŠ.

Na poschodí  sa nachádzajú dve herne,spálňa, šatňa, hygienické zariadenia, kancelária a sklad učebných pomôcok.

V areáli ZŠ s MŠ je vyhradený oplotený školský dvor pre deti materskej školy s pieskoviskom, zeleňou, exteriérovými hračkami. V roku 2016 bola plocha školského ihriska zväčšená a vybudovalo sa dopravné ihrisko.

Materská škola je vybavená odbornou a detskou literatúrou, ktorú postupne dopĺňame. Interiér materskej školy sa zveľadil a skrášlil výmenou okien, nábytku, podlahových krytín na chodbe a v šatni .Učebnými pomôckami je materská škola vybavená na primeranej úrovni a  dopĺňajú sa podľa finančných možností.

Obidve triedy sú vybavené interakaktívnou tabuľou, počítačom, tlačiarňou, postupne sa dopĺňajú výučbové softvéry. K rozvoju digitálnych kompetencií využívame digitálnu hračku BeeBot, fotoaparát, mikrofóny.Pripojenie na inernet umožňuje učiteľkám pracovať ineraktívne.

Priestorové a materiálne podmienky materskej školy sú na primeranej úrovni a spĺňajú požiadavky školského zákona a vyhlášky MZ SR o podrobnostiach a  požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

8.   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Podľa vyhlášky č. 308/2009 o materských školách za vytvorenie   bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne  vzdelávanie  zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním poverenej osobe.

Problematika  zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia  pri výchove a vzdelávaní je podrobne rozpracovaná v školskom a prevádzkovom poriadku materskej školy.

 

9.   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

 

Systém kontroly je zameraný na hodnotenie detí a zamestnancov školy. Cieľom je, aby deti, rodičia, pedagogická aj laická verejnosť získali informácie o tom, ako škola dosahuje ciele, ktoré si stanovila, aká je úroveň kompetencií a spôsobilostí, ktoré deti získali a aká je úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu.

Konkrétne zameranie a formy hodnotenia detí sú vypracované  v ročnom pláne  vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s §9 ods.4 písmc) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v znení vyhlášky MŠ SRč.308/2009 Z.z

 

 

10.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti zamestnancov je vypracované v ročnom pláne vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods.4 písm.c) vyhlášky  MŠ SR č.306/2008 Z.z. v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z.z.

11.  Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebieha podľa plánu kontinuálneho vzdelávania a podľa aktuálnych ponúk odborných vzdelávacích seminárov. Riaditeľstvo školy vytvára podmienky a podporuje odborný rast pedagogických zamestnancov.

V rámci sebavzdelávania pedagogickí zamestnanci študujú odbornú literatúru, vzájomne diskutujú a konzultujú na pedagogických radách a metodických združeniach na rôzne odborné témy.

Problematika kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov je podrobne rozpracovaná v ročnom pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov,vypracovanom v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov