Novinky Oznamy O škole Kontakt Vedenie školy Projekty Ochrana osobných údajov

Knižnica

Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg: Mgr. Karin Nyári

KTO JE SOCIÁLNY PEDAGÓG A AKO VÁM MÔŽE POMÔCŤ?

     Sociálny pedagóg je odborný pedagogický zamestnanec, ktorý sa zameriava na všetky deti, či už sa v ich živote vyskytuje nejaký problém ľahkého či závažného charakteru, alebo sú to deti bez vážnejších problémov.

To znamená, že jednou z úloh sociálneho pedagóga je monitorovanie stavu všetkých detí, ich sociálneho prostredia a situácie. Prostredníctvom rozličných techník a metód vykonáva najmä primárnu prevenciu, ktorá sa orientuje na všetky deti v škole.

Predmetom jeho záujmu sú intaktné deti, ale tiež deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia, z dysfunkčných rodín, deti na okraji spoločnosti – šikanované deti, deti experimentujúce či zneužívajúce legálne a nelegálne látky (alkohol, tabak, marihuana a i.), deti trpiace nelátkovými závislosťami (anorexia, bulímia), rieši záškoláctvo na škole, delikvenciu, kriminalitu a iné výchovné problémy žiakov. V neposledom rade sa sústreďuje aj na deti so syndrómom CAN (syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa).

 Aký je žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia?

     Školský zákon  (245/2008 z.z.)  definuje žiaka zo SZP nasledovne: „žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa alebo žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti.“ Niektorí autori, napríklad I. Popovičová a J. Džuka (2008), navrhujú používať termín „sociálne znevýhodňujúce prostredie“, pretože podľa nich „znevýhodňujúci“ zahŕňa dynamický, nie nemenný aspekt; zdôrazňuje sa pritom sociálna stránka, ktorá ovplyvňuje ťažkosti a nerovnaký prístup k vzdelávaniu. S týmto názorom súhlasia aj autori tohto textu.

 Za sociálne znevýhodnené prostredie, ktoré znevýhodňuje dieťa vo výchovnovzdelávacom procese sa považuje prostredie, ktoré charakterizujú aspoň tri z nasledovných kritérií: 

 1. rodina, v ktorej dieťa žije, neplní základné funkcie - socializačno-výchovnú, emocionálnu a ekonomickú,
 2. chudoba a hmotná núdza rodiny dieťaťa,  
 3. aspoň jeden z rodičov dieťaťa je dlhodobo nezamestnaný, patrí k znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie,
 4. nedostatočné vzdelanie zákonných zástupcov - aspoň jeden z rodičov nemá ukončené základné vzdelanie,
 5. nevyhovujúce bytové a hygienické podmienky, v ktorých dieťa vyrastá - absencia miesta na učenie, postele, elektrickej prípojky, pitnej vody, WC,
 6. vyučovací jazyk školy je iný ako jazyk, ktorým dieťa hovorí v domácom prostredí,
 7. rodina dieťaťa žije v segregovanej komunite,
 8. sociálne vylúčenie komunity alebo rodiny dieťaťa z majoritnej spoločnosti.

 Ako sociálny pedagóg pracuje?

     Sociálny pedagóg využíva vo svojej práci individuálnu, ale najmä skupinovú prácu. Keďže sa najčastejšie riešia problémy v určitej skupine a komunite žiaka je potrebné pracovať s celou skupinou a to formou poradenských komunít, či školskej mediácie.

     

    Skupinová práca zvyčajne prebieha v triedach, využíva techniky sociálno-psychologických výcvikov a je zameraná na jednej strane na nápravu vzťahov medzi deťmi, reguláciu konfliktov a na druhej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, na nonkognitívne (mimopoznávacie) schopnosti detí, čiže rozvíja kreativitu, kultivovanosť, socializáciu detí, ich emočnú inteligenciu, sebaponímanie a sebareflexiu či hodnotovú orientáciu.

 

     Individuálne pracuje s deťmi zo sociálne a emocionálne znevýhodneného prostredia, deťmi vyžadujúcimi si špeciálno-pedagogickú, psychologickú, psychiatrickú pomoc, alebo mimoriadnu zdravotnú starostlivosť. Táto práca prebieha v kabinete Sociálneho pedagóga, jeho súčasťou je diagnostika, rozhovory s dieťaťom, nácviky a osvojovanie si nových spôsobov správania, sebareflexiu atď.  Za spolupráce s rodičom vytvára anamnézu a ponúka ďalšie odporúčania pre rodičov formou poradenstva (ako ďalej pracovať s dieťaťom) alebo vyhľadania odbornej pomoci.

 

     S dieťaťom pracuje na podnet triedneho učiteľa, učiteľa, vychovávateľa, žiakov, zákonných zástupcov  alebo si jeho správanie a možné problémy všíma na skupinových sedeniach v triede.

     Sociálny pedagóg plní úlohy v oblasti prevencie a riešenia sociálno-patologických javov u detí,  svojimi aktivitami pôsobí na pedagógov, žiakov a ich zákonných zástupcov za účelom vytvorenia pozitívnej sociálnej klímy v škole.

 

Aké sú úlohy sociálneho pedagóga?

 • diagnostika sociálneho prostredia tried,
 • spoločné hodiny s pedagógom – triednické hodiny, hodiny etiky, náboženstva, občianskej výchovy,
 • podpora žiakov vyžadujúcich si osobitnú pozornosť,
 • zavedenie schránky dôvery s následnou možnosťou reakcie,
 • tvorba tematických násteniek podporujúcich informovanosť o problematikách,
 • tvorba letákov pre rodičov a pedagógov,
 • mediačné a diskusné činnosti,
 • plán preventívnych aktivít,
 • organizácia preventívnych aktivít,
 • účasť na pedagogických poradách, informovanie pedagógov,
 • analýza záškoláctva a dodržiavania povinnej školskej dochádzky,
 • organizácia náhodných kontrol odľahlých častí školy (šatne, WC, telocvične),
 • koordinácia protidrogových aktivít,
 • prieskumné, vyhľadávacie a mapovacie činnosti,
 • tvorba siete kontaktov s poradenskými zariadeniami,
 • prezentačná činnosť,
 • školské i mimoškolské aktivity,
 • podpora záujmovej činnosti detí,
 • evidencia prípadov,
 • účasť na metodických školeniach,
 • konzultácie s rodičmi, žiakmi, pedagógmi.

 

Sociálna činnosť a sociálne poradenstvo 

 • vedenie dokumentácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • vedenie dokumentácie žiakov na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácia na stravovanie v školskej jedálni),
 • podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácia na školské pomôcky, objednávanie školských pomôcok),
 • dokumentácia rodinného prostredia,
 • konzultácie pre rodičov a pohovory s rodičmi žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP),
 • konzultácie pre žiakov a pohovory so žiakmi zo SZP
 • pomoc pri riešení problémových situácií rodinného prostredia, odporúčanie na iné odborné inštitúcie, pomoc pri vypisovaní tlačív, žiadostí a inej dokumentácie (súd, ÚPSVaR, …),
 • riešenie a diagnostikovanie delikventného správania, šikany, priestupkovej a trestnej činnosti, drogovej a inej závislosti,
 • spolupráca s výchovno-vzdelávacími, odbornými inštitúciami (MsP, CPPPaP, školský úrad pri MsÚ, ÚPSVaR),
 • spolupráca s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy,
 • účasť na odborných školeniach a seminároch.

 Preventívna činnosť 

 • prednáškové a voľnočasové aktivity, besedy.

 Čo je cieľom práce sociálneho pedagóga?

     Cieľom práce sociálneho pedagóga je eliminovanie alebo odstránenie všetkých nežiadúcich javov na škole a zabránenie ich ďalšiemu zhoršovaniu.

 

S kým sociálny pedagóg spolupracuje?

     Prioritne so školskou špeciálnou pedagogičkou a školskou psychologičkou. Ďalej s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, mestskou i štátnou políciou, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, priamo s oddelením sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately.