Novinky Oznamy O škole Kontakt Vedenie školy Projekty Ochrana osobných údajov

Knižnica

Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg: Mgr. Eliška Stugelová

                              Mgr. Marta Ďaďanová

 

Školský špeciálny pedagóg v základnej škole je samostatný odborný zamestnanec so zameraním na špeciálno-pedagogickú starostlivosť (diagnostika, prognostika, intervencia), poradenstvo, pomoc i vzdelávanie pre žiakov  ZŠ  so zdravotným znevýhodnením najmä v týchto oblastiach:

 •  Poruchy učenia – dysgrafia, dyslexia, dysortografia, dyskalkulia 
 •  Poruchy správania – ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou,    AD – porucha  pozornosti  bez hyperaktivity, delikventné správanie, šikanovanie, ďalšie poruchy správania
 •  Mentálne poruchy – ľahká mentálna retardácia u žiaka, autizmus
 •  Telesné postihnutia a choroby žiakov – senzorické, mobility, neurologické
 • Emocionálne a  psychosociálne  poruchy a ďalšie zdravotné znevýhodnenia (diagnózy, poruchy zdravia) . . .

Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogického individuálneho,

skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým

postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou,

autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo

zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a s poruchou správania. Poskytuje špeciálnopedagogické

poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a

školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.    

   

Odborná činnosť školského špeciálneho pedagóga v základnej škole je zameraná na štyri oblasti pôsobnosti:

Práca so žiakmi

 • individuálna špeciálno-pedagogická intervencia zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu
 • vývinových porúch učenia, na rozvoj žiaka vo výchovnom – vyučovacom procese, korekciu, či kompenzáciu poruchy
 •  diagnostické sledovania  žiakov  s problémami v učení a v správaní
 •  špeciálno-pedagogické vyšetrenia detí s poruchami učenia a správania po návrhu triedneho učiteľa a rodičov
 • zabezpečovanie špeciálno-pedagogického servisu individuálne začleneným žiakom
 • komplexná špeciálno-pedagogická starostlivosť o žiakov – diagnostika, prognostika, intervencia, poradenstvo …

 

Spolupráca s učiteľmi

 •  spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi, pri tvorbe jeho individuálneho vzdelávacieho programu, hľadanie vhodného prístupu k individuálne začlenenému žiakovi
 • priebežné konzultácie s triednymi učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v učebnom procese
 • spolupráca s výchovným poradcom pri zjednocovaní výchovných vplyvov na individuálne začleneného žiaka
 • poskytovanie učiteľom vzdelávajúcim individuálne začleneného žiaka odporúčanú odbornú literatúru ako aj odborné konzultácie

 

Spolupráca s rodičmi

 • v dohodnutom termíne individuálne konzultácie, poradenstvo a informácie rodičom individuálne začleneného žiaka
 • individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných problémových žiakov
 • spolupráca s rodičmi detí s vývinovými poruchami učenia pri tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu

 

Spolupráca so špecializovanými zariadeniami – poradenské zariadenia

 • školský špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje (osobná návšteva, telefonický kontakt, písomný kontakt, mesačné porady, konzultácia s odborným zamestnancom „poradne“ ) s poradenskými inštitúciami, predovšetkým s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP), Diagnostickým centrom (DgC), Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny – oddelením sociálno-právnej ochrany detí a mládeže a sociálnej kurately, ďalej konkrétny prípad konzultuje aj s odborným lekárom – detským psychiatrom, detským neurológom, klinickým logopédom a spolupracuje aj s ďalšími poradenskými a špecializovanými zariadeniami …
 • školský špeciálny pedagóg podľa aktuálnej potreby spolupracuje s výchovným poradcom školy.