Novinky Oznamy O škole Kontakt Vedenie školy Projekty Ochrana osobných údajov

Knižnica

 

Školský psychológ: Mgr. Soňa Samuelová

 

 

Úlohy školského psychológa

 • Poskytovať psychologické, pedagogické poradenské služby a preventívnu starostlivosť žiakom  základných škôl.
 • Sledovať úroveň školskej spôsobilosti detí vstupujúcich do školy, navrhovať efektívne intervencie na rozvíjanie schopností detí.
 • Realizovať depistážne vyšetrenia detí v MŠ.
 • Pozornosť venovať žiakom s problémami v učení, najmä žiakom učiacich sa pod svoje možnosti, pasívnym, nemotivovaným či žiakom s pomalým osobným tempom práce.
 • Pracovať so žiakmi s emocionálnymi poruchami a poruchami správania, najmä so sklonom k delikventnému správaniu alebo psychickému ochoreniu. V kooperácii s triednymi učiteľmi podieľať sa na tvorbe a realizácii intervenčných programov na modifikáciu nežiaduceho správania.
 •  Zabezpečiť priebežné sledovanie a aktívnu ochranu pred  nežiaducimi javmi ako sú záškoláctvo, agresívne prejavy, násilie, šikanovania, násilie,  týranie, zneužívanie návykových látok apod.
 • Príprava, pomoc pri realizácii individuálneho začlenenia žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Sledovať efektívnosť individuálnych vzdelávacích programov pri individuálnom začlenení žiakov s poruchami učenia a správania.
 • Pri integrovanej výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami spolupracovať s pedagogickými pracovníkmi a vedením základnej školy v záujme optimalizácie psychického vývinu týchto žiakov.
 • Poskytovať odbornú pomoc rodičom.
 • V zmysle úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality v SR realizovať projekty a aktivity, ktoré sú zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania. Dôraz klásť na výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a prosociálnemu správaniu.
 • V súlade s Metodickým usmernením č.7/2006 – R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach realizovať opatrenia na predchádzanie a zamedzenie šikanovania.