• Usmernenie k hodnoteniu žiakov

     • Na základe Usmernenia MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a po odporučení členmi pedagogickej rady

      oznamujeme žiakom a rodičom

      spôsob záverečného hodnotenia žiakov jednotlivých predmetov a ročníkov školy:

      1. ročník - žiaci dostanú prílohu k vysvedčeniu so slovným hodnotením

      2. - 4. ročník - hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova, etická výchova, informatika, pracovné vyučovanie - žiaci budú hodnotení formou absolvoval(a)

      2. - 4. ročník - ostatné predmety budú hodnotené známkou

      5. - 9. ročník - hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova, etická výchova, informatika, technická výchova, mediálna výchova, regionálna výchova - žiaci budú hodnotení formou absolvoval(a)

      5. - 9. ročník - ostatné predmety budú hodnotené známkou.

      Vyššie uvedené hodnotenie je platné aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzdelávanými formou školskej integrácie.

      V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v prvom polroku dostali známku nedostatnočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, musia absolvovať komisionálne škúšky najneskôr do 31.08.2020. O termíne budú včas upovedomení.

      V čase mimoriadnej situácie  je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.08.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada. Preto prosíme žiakov, aby sa naďalej aktívne zapájali do vyučovacieho procesu.